Nhân sự chủ chốt

Ông Hoàng Anh - NGV Partner

Ông Hoàng Anh có gần 10 năm kinh nghiệm kế toán, kiểm toán và tư vấn (7 năm kinh nghiệm làm việc tại Ernst & Young Việt Nam, một công ty kiểm toán quốc tế), trong đó bao gồm: kiểm toán tuân thủ, tư vấn hệ thống quản trị và hệ thống kế toán tài chính, tư vấn hiệu quả của hoạt động doanh nghiệp

Ông Vũ Long Trường, NGV Partner

Ông Vũ Long Trường có gần 10 năm kinh nghiệm kế toán, kiểm toán và tư vấn (7 năm kinh nghiệm làm việc tại Deloitte Việt Nam, một công ty kiểm toán quốc tế), trong đó bao gồm: kiểm toán tuân thủ, tư vấn tài chính, hệ thống kế toán quản trị và hệ thống kế toán tài chính doanh nghiệp, tư vấn hiệu quả hoạt động doanh nghiệp

Ông June Hwan Kim, NGV Partner

Ông June Hwan Kim có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính quốc tế (tư vấn doanh nghiệp, tư vấn mua bán, sáp nhập, IPO, định giá …) và lĩnh vực tư vấn chuyển giá. Ngoài ra, ông có kinh nghiệm trong các quá trình đầu tư doanh nghiệp tại Việt Nam, Mỹ, Hồng Kông, New Zealand, Úc

Ông Baeseong Choi, NGV Partner

Ông Baeseong Choi có 10 năm kinh nghiệm kiểm toán, thuế, kiểm soát nội bộ, rà soát đặc biệt, định giá (chủ nhiệm kiểm toán cao cấp tại Deloitte Hàn Quốc). Ngoài ra, Ông có 4 năm làm việc trong lĩnh vực công nghiệp, Hyundai Motorsport- Frankfurt, vị trí quản lý tài chính và Giám đốc tài chính của Aluko Group, Hanoi